خازن کولر گازی

خازن کولر گازی، وسیله‌ای الکتریکی است. خازن‌ از دو صفحه موازی تشکیل شده است. این دو صفحه توسط یک نوع عایق به اسم دی الکتریک، از یکدیگر جدا شده‌اند. جنس دی الکتریک می‌توانید از هوا، روغن و یا کاغذ باشد. خازن‌ها بار الکتریکی و در نتیجه انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کند. این انرژی ذخیره شده در هنگام استارت کمپرسور به کمپرسور کمک می‌کند تا استارت نرمتری داشته باشد.
بیشتر بخوانید